ENG   TH
Join us on Facebook

นโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศ
 

   ข้อตกลงระหว่างลูกค้า กับโรงแรมทรูสยาม

ท่านยอมรับเงื่อนไข และประกาศที่มีอยู่ในข้อตกลง โดยมิได้มีการดัดแปลงแก้ไข ของการใช้เว็บไซต์ True Siam Hotel นี้

   การจำกัดการใช้ที่เป็นการส่วนตัว และไม่ใช้ในการค้า

เพื่อจำกัดการใช้ที่เป็นส่วนตัวของท่าน ท่านไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขต้นฉบับ แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดง ทำเพิ่ม จัดพิมพ์ หรือขายข้อมูล ที่พบหรือได้รับจากเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงแรมทรูสยาม

   การชี้แจงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงแรมทรูสยาม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และหรือผู้สนับสนุน

เครื่องหมายการค้าของโรงแรมทรูสยาม ไม่อาจนำมาใช้ หรือแสดงในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ยกเว้นการดาวน์โหลดโลโก้รูปภาพซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้

   การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้จัดขึ้นตามสภาพโดยไม่มีการรับประกันใดๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูล หรือเงื่อนไขใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆตามกฎหมาย อีกทั้งไม่มีขอบเขตจำกัดเรื่องของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ไม่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงแรมทรูสยามยังไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลข้อความ กราฟฟิก ลิงค์ หรือรายการที่มีอยู่ในเนื้อหา โรงแรมทรูสยาม อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือนโยบาย หรือข้อมูลในเนื้อหา เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โรงแรมทรูสยาม ไม่มีข้อผูกมัดต่อการอัพเดทเนื้อหาบนเว็บไซต์ และโรงแรมทรูสยามจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมต่อการใช้เว็บ หรือการปฏิบัติงานของเว็บ แม้ว่าโรงแรมทรูสยามจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

   จำกัดการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้งานที่ต้องห้าม

ด้วยสภาพการใช้งานเว็บของท่าน ท่านรับประกันกับโรงแรมทรูสยามว่า ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ทำการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือขัดข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศ

   ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ใช้โรงแรมทรูสยาม การเชื่อมโยงหลายมิตินี้ก็เพื่อการอ้างอิงของท่านเท่านั้น ทางโรงแรมทรูสยาม มิได้ควบคุมเว็บไซต์นั้น และมิอาจรับผิดชอบข้อความของเนื้อหาเหล่านั้น การรวมของลิงค์ไปยังเว็บไซต์นั้นมิได้ก่อให้เกิดการรับรองของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือข้อความเกี่ยวพันใดๆกับผู้ดำเนินการนั้น

   การเปลี่ยนข้อตกลงนี้

โรงแรมทรูสยาม อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าเว็บไซต์ ได้ทุกเวลาด้วยดุลยพินิจของตัวเองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ทั่วไป

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆ หรือเว็บไซต์ True Siam Hotel นี้ ให้ดำเนินไปตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของกฎหมายนั้น ข้อตกลงนี้ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดของทุกฝ่าย กิจการที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระสิ่งนี้ และลบล้างข้อตกลงปากเปล่า หรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเดิม ความผิดพลาด หรือล่าช้าใดๆ ในการสงวนสิทธิ์ หรือแก้ไข หรือบังคับใช้หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือข้อบัญญัติของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ ให้ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ และมีผลบังคับ หัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ใช้ในการตีความข้อตกลงนี้ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้ง

   การใช้เว็บไซต์

ลักษณะการจองห้องพักของเว็บไซต์ True Siam Hotel ได้ช่วยลูกค้าในการค้นหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบริการต่างๆในราคาที่ลูกค้าต้องการ และเพื่อความสะดวกในการจองห้องพักอย่างถูกต้อง โดยไม่มีจุดประสงค์อื่นใด ท่านต้องรับรองว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีสิทธิ์เข้ามาในข้อตกลงนี้เพื่อใช้เว็บไซต์ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีอยู่ โดยท่านรับประกันต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งท่านยังรับประกันว่าข้อมูลของท่าน และสมาชิกในครอบครัวถูกต้องทุกประการ โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือการทำการจองห้องพักที่เป็นเท็จ สำหรับการจองห้องพักที่ถูกกฎหมาย หรือเพื่อซื้อห้องพักเพื่อตัวท่านเอง หรือเพื่อบุคคลที่ท่านได้รับมอบหมายโดยถูกต้องให้ทำการแทน ท่านทราบดีว่าหากการใช้เว็บไซต์นี้เกินความจำเป็น หรือขัดต่อกฎของการจองห้องพักของเว็บไซต์นี้ อาจทำให้ท่านถูกปฏิเสธการเข้าใช้ และไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกในการจองห้องพักได้

ท่านยอมรับข้อตกลง หรือเงื่อนไขของการจองห้องพัก หรือบริการใดๆ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย และเมื่อถึงกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อจำกัดเกี่ยวกับความพร้อมของอัตราสินค้า หรือบริการ ท่านจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าธรรมเนียมอากร ภาษี และการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้


 

Copyright © 2010 โรงแรม True Siam สงวนลิขสิทธิ์. | Mai-BS (Thailand)